ЗАКОНИ

Закон за енергетика

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр. 79/2013)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр. 164/2013)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр.41/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр.151/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр.192/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на Рм бр.215/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр. 6/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на РМ бр.189/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (Службен Весник на СРМ бр.96/2019)

Закон за основање на Агенција за енергетика(АЕРМ)

Измени и дополнувања на Законот за основање на Агенција за енергетика (АЕРМ)

Законот за енергетска ефикасност

Институции