COMPLETED PROJECTS

  1. BUILD UP skills
  2. ENER SUPPLY
  3. GEF
  4. UNECE
  5. ADA
  6. IPA Project

Questionnaire

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Institutions