РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

  1. BUILD UP skills
  2. ENER SUPPLY
  3. ГЕФ
  4. УНЕЦЕ
  5. АДА
  6. IPA проект

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции