АКТУЕЛНИ ПРОЕКТИ

  1. Проект за енергетска ефикасност во индустрискиот сектор
  2. Проект за воспоставување на база на податоци за потенцијалот на ветерната енергија во Република Македонија

Институции