АКТУЕЛНИ ПРОЕКТИ

  1. Проект за енергетска ефикасност во индустрискиот сектор
  2. Проект за воспоставување на база на податоци за потенцијалот на ветерната енергија во Република Македонија

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции