ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Eлектрична енергија произведена од обновливи извори на енергија е електрична енергија произведена во електроцентрали што користат исклучиво обновливи извори на енергија и делот од електричната енергија произведена во комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија добиен од обновливи извори, не вклучувајќи ја електричната енергија произведена од водата во пумпно-акумулациони постројки, која претходно била вратена во акумулацијата со пумпање.

Електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија се:

  1. хидро електроцентрали,
  2. ветерни електроцентрали,
  3. фотонапонски електрoцентрали,
  4. термоелектроцентрали на биомаса,
  5. термоелектроцентрали на биогас и
  6. геотермални електроцентрали.

 

Прирачници за постапка за изградба на електрани за производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија:

 

Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од биомаса
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од сончева енергија

 

Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од ветерна енергија
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од хидро енергија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции