Мерење на ветер

Мерењето на потенцијалот на ветерната енергија за определен простор за мерење се врши врз основа на одобрение за мерење (во издадено од Агенцијата за енергетика по претходно поднесено барање од заинтересирано домашно или странско физичко или правно лице.

Прилог 1: Образец на Барање за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерната енергија

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции