ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

 

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е назначен:

Г-дин Владимир Сарач, Раководител на одделение за правно административни прашања

email: ukazuvaci@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 3230300

 

 

Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/15)

Правилник за заштитено надворешно пријавување

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Процедура за прием  на пријави од укажувачи заради заштено пријавување  во Агенцијата за енергетикана Република Северна Македонија

Институции