ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/15)

Правилник за заштитено надворешно пријавување

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

 

Институции