Заштита на лични податоци

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик, политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики (Член 5 од Законот за заштита на лични податоци)

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 3230300

 

Новиот Закон за заштита на личните податоци, подзаконски акти и обрасци:

Закон за заштита на личните податоци

Подзаконски акти од 2020 година

Обрасци

 

Стар Закон за заштита на личните податоци и стари подзаконски акти:

Закон за заштита на личните податоци – консолидиран текст

1.Донесен План за Тех. Орган. Мерки

2.Донесен Правилник за Тех.Орг.Мерки

3. Донесен Правилник за пријавување

4. Донесен Правилник за сигурносна копија

5. Донесен Правилник за администратор

6. Донесен Правилник за уништување

7. Донесено упатство

 

 

 

Институции