Пристап до информации од јавен карактер

1. Номинирано лице за контакт по прашања од јавен карактер:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

телефон за контакт: +389 2 3230300

е-маил адреса:  ea@ea.gov.mk  

 

2. Лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 3230300


Г-а Наташа Стефаноска, магистер по правни науки

email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 3230300

 

3. Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер со обрасци:

Превземи

 

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за годишен извештај

Потврда за прием на барање

Потврда за прием на жалба

Жалба

 

4. Информации од јавен карактер:

Листа на информации од јавен карактер

5. Извештаи:

Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2020 година

 

 

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер:

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2019)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2018)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2016)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2015)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2014)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2010)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2008)

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006)

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер

Одлука за наплата

Институции