Preferential tariff system

Што значи повластена тарифа за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија?
Во случај кога државата одлучува да поддржи производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија , тоа може да го направи на повеќе начини. Во Република Македонија тоа е направено преку воведување систем на повластени тарифи и тоа за секој вид на обновлив извор на енергија посебно како на пример: електрична енергија од мали хидроцентрали, фотонапонски постројки, производство на биогас и сл. Висината на повластената тарифа ја одредува Регулаторната комисија енергетика на Република Македонија.

Institutions