КОНТАКТ

Агенција за енергетика на Република Северна Македонија

Адреса:
Ул.Јуриј Гагарин бр.15
Македонија
1000 Скопје
E-пошта: ea@ea.gov.mk
телефон: +389 2 3230300
Информации: Барања за податоци:

Контакт личност: Владимир Сарач
Телефон: +389 2 3230300 л.23
е-маил адреса: ea@ea.gov.mk

 

Лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист
email: vladimir.sarac@ea.gov.mk
Телефон за контакт: +389 2 3230300

Г-а Наташа Стефаноска, Дипл. Правник
email: natasa.stefanoska@ea.gov.mk
Телефон за контакт: +389 2 3230300

 
Искористете го овој формулар и поставете прашање до Агенцијата за енергетика на Република Македонија