Manuale

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë:

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë-centralet me aerë

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë-hidrocentralet

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë-centralet fotovoltaike

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë-centralet me biomasë

Manuale për procedurat për zhvillimin dhe ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtëritëse të energjisë-centralet me biogas

 

 

Документи потребни за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

Листа на документи [PDF]
Гант дијаграм со временска рамка  [PDF]
Табела – Тарифи за повластен производител на електрична енергија од ОИЕ


Прирачници за постапка за изградба на електрани за производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија:

Priracnik_Biomasa Priracnik_Sonceva
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од биомаса
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од сончева енергија
Priracnik_Veterna Priracnik_Hidro
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од ветерна енергија
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од хидро енергија

 

Институции