Упатства

1. Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и заштеда на енергија при избор на најповолен понудувач.

Превземи pdf_icon

2. Упатство за енергетска ефикасност, производство и користење на енергија од обновливи извори во земјоделството.

Превземи pdf_icon

3. Водич за успешно управување со јавните услуги

Превземи pdf_icon

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции