УПАТСТВА

  1. Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и заштеда на енергија при избор на најповолен понудувач.
    Превземи
  2. Упатство за енергетска ефикасност, производство и користење на енергија од обновливи извори во земјоделството.
    Превземи
  3. Водич за успешно управување со јавните услуги
    Превземи

Институции