УПАТСТВА

  1. Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и заштеда на енергија при избор на најповолен понудувач.
    Превземи
  2. Упатство за енергетска ефикасност, производство и користење на енергија од обновливи извори во земјоделството.
    Превземи
  3. Водич за успешно управување со јавните услуги
    Превземи

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции