РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=679&Itemid=124&lang=mk

Регистар на високоефикасни комбинирани постројки:
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1994&Itemid=130&lang=mk

Регистер на повластени производители на електрична енергија од ОИЕ:
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=680&Itemid=125&lang=mk

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции