РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 336 105 1 5 1 448
вк. инст. моќност MW 102,53 93,79 36,8 8,9974 0,6 242,72
план.год произ MWh 112.138 327.801 100.000 76.112,8 4.200,0 620.251,57
07.09.2023

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

Институции