РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 203 103 1 3 1 311
вк. инст. моќност MW 33,55 91,42 36,8 6,999 0,6 169,37
план.год произ MWh 51.022 319.324 100.000 58.592,8 4.200,0 533.138,43
31.10.2022

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

Напомена: табелата е во фаза на изработка.

Реден

број

Датум на запишување во регистар Назив Седиште Име или локација на производната постројка матичен број даночен број Општина Катастарска
општина
Катастарска
парцела
Вид на ОИЕ кој се користи за производство на ел.енергија Инсталирана електрична моќност на
постројката во [MW]
Планирано годишно производство на
електрична енергија во [MWh]
Единствен регистерски код од
Регистерот на постројки кои користат
обновливи извори на енергија за
1 07.07.2009 СИЕТО
ДОО
Скопје
Ул.
Коце
Металец 2б
лок.3 Скопје
Сончев парк –
Кадино
4523865 4030992102757 Илинден КО Кадино КП 77/6 сончева
енергија
0,0102 22 ОЕМКСЦ120520090001
2 06.11.2009 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид2
6373712 4030008035203 Охрид КО Рамне КП 699 хидро
енергија
0,32 1405 ОЕМКХЦ011020090001
3 22.03.2010 ДТУ
ДИКОМ
ДООЕЛ
Дабниште
с.Дабниште Мала
хидроелектрана
Дабниште
4335945 4011992106979 Кавадарци КО Дабниш те КП 1447 хидро
енергија
0,032 288 ОЕМКХЦ040320100002
4 23.07.2010 ПЕТРО
М ДОО
Скопје
нас.
Илинден место
в.Трница бб
Скопје
фотоволтаична централа 5548110 4030001423259 Илинден КО Илинден КП 1528/1 сончева
енергија
0,04972 121 ОЕМКСЦ140620100002
5 29.07.2010 ГЕО-ЛИНК
ГРОУП
ДОО
Скопје
Илинден место
в.Трница бб
фотоволтаична централа 616197 4030006611746 Илинден КО Илинден КП 1529/1

КП 1529/3

сончева
енергија
0,04972 112 ОЕМКСЦ150620100003
6 06.04.2010 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид 3
6373712 4030008035203 Охрид КО Велестово КП 43
43/1
45/2
45/3
хидро
енергија
0,24 980 ОЕМКХЦ060420100003
7 12.10.201 МХЕ
Горно
Белички
извори
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Белица1
6373720 4030008035190 Струга КО Вишни КП
143/4
хидро
енергија
0,995 4640 ОЕМКХЦ270720100004
8 12.10.2010 МХЕ
Горно
Белички
извори
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Белица2
6373720 4030008035190 Струга КО Вишни КП
1358/2
план 11
хидро
енергија
0,996 4900 ОЕМКХЦ270720100005
9 15.11.2010 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид1
6373712 4030008035203 Охрид КО Рамне КП
384/10
/10 /11
хидро
енергија
0,117 471 ОЕМКХЦ210720100006
10 22.02.2011 ДПТУ
МАВИС
ДОО
Штип
Ул.
Гоце
Делчев
бр 36
Штип
фотоволтаична
постројка
МАВИС
4188420 4029990113699 Штип КО Штип1 КП
1374
сончева
енергија
0,25 288 ОЕМКСЦ101220100004
11 04.03.2011 ДПЕЕ
ХИДРО
ЕНЕРГО
ПРОЕКТ ВОДОВОД
Ул.
Климент
Охридски бб Битола
мхе стара
филтерница
4011236 4002009515000 Битола КО Битола КП
5375
хидро
енергија
0,4 2410 ОЕМКХЦ151020100007
12 11.04.2011 ДПТУ
Алфа
Инженеринг
ДООЕЛ
Ѓорче
Петров
фотоволтаична
постројка
Алфа
5490669

 

4023000110714 Радовиш КО Радовиш КП
3790
сончева
енергија
0,0497 80 ОЕМКСЦ250220110005
13 11.05.2011 ДПТ
Интеграл Дооел
Тетово
ул.Љубо
Божиновски
Пиш бб.
Тетово
сончева
електрична
централа
4185072 4028890102801 Гази Баба КО Маџари КП
13/2
сончева
енергија
0,0499 71,8 ОЕМКСЦ210420110006
14 18.05.2011 ДПТУ
Студенчица
Мали
Хидро
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Другово
6587178 4080010511397 Другово KO Другово КП 742/4 хидро
енергија
0,6 3300 ОЕМКХЦ150420110008
15 17.06.2011 ДЕПТУ
ФОТОН
Дооел
Босилово
Босилово 241 сончева
електрична централа
Фотон1
6568998 4036010500302 Босилово KO Босилово КП
3512
3514
сончева
енергија
0,0115 18 ОЕМКСЦ290420110007
16 22.06.2011 ДПДЕЕ
Мега
Солар
Дооел
Скопје
ул.
Христо
Смирненски 54-1/5
Скопје
сончева
електрична
централа ЦрвенБрег 
6525431 4080009506169 Новаци КО Гермијан КП
710 711
712
сончева
енергија
0,9967 1310 ОЕМКСЦ270520110008
17 30.12.2011 ДП
ТЕКОМА Доо
Штип
ул. Гоце
Делчев
бб.
Тетово
сончева
електрична
централа
5593972 4028890102801 Штип КО Долани КП
816/2
сончева
енергија
0,777 869 REMKPV02011072500009
18 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Крива Река 2
с.Костур
6320210 Крива Паланка КО Костур КП
1359/5
1513/11
хидро
енергија
0,584 2635 REMKSH02011121000009
19 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Кранска
Река
с.Арват 
6320210 Ресен КО Арвати КП
871/3
хидро
енергија
0,584 2346 REMKSH02012011300010
20 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Кркљанска Река
с.Кркља
6320210 Крива Паланка КО Кркља КП
1947/2
5388/2
хидро
енергија
0,384 1636 REMKSH02011120600011
21 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Брбушница
с.Лаки
6320210 Виница КО Лаки КП
693/6
хидро
енергија
0,576 2801 REMKSH02011071600012
22 14.02.2012 ФЕРО
ИНВЕСТ
Доо
Велес
Ул.
Раштански пат бб
Велес
МХЕ
Слатино
5778093 Дебарца КО Слатино КП
1101/10
хидро
енергија
0,56 2143 REMKSH02011120100013
23 29.06.2012 Гео
Солар
Доо
Делчев
бул.
Македонија бб
Делчево
6732941 Делчево КО с.Град КП
4039/2
4039/5
сончева
енергија
0,04992 80 REMKPV02012061300010
24 24.09.2012 ЕВР 92
Дооел Кочани
ул.
Крижевска бб Кочани
6696180 Кочани KO Кочани КП
16724/
87
сончева
енергија
0,04977 60 REMKPV02012073000011
25 29.10.2012 ЕНСОЛ
Дооел
Скопје
ул.
Софиска бр 16.
о.Карпош
Скопје
6660100 Дебарца КО Белчишта КП
1513
сончева
енергија
0,299 395 REMKPV02012091300012
26 01.11.2012 Солармак
Доо
Скопје
ул.
Роберт Кох
о.Карпош
Скопје
Караџинец 1 6594514 Чучер Сандево КО Мирковци КП
1513
сончева
енергија
0,049 61 REMKPV02012091300013
27 01.11.2012 Геосолар
Доо
Делчево
Бул.
Македонија бб
о.Делчево
Геосолар 2 6732941 Делчево КО С.Град КП
4039/2
4039/5
сончева
енергија
0,05472 85 REMKPV02012081500014
28 01.11.2012 Геосолар
Доо
Делчево
Бул.
Македонија бб
о.Делчево
Геосолар 3 6732941 Делчево КО С.Град КП
4039/2
4039/6
сончева
енергија
0,05472 85 REMKPV02012081500015
29 15.11.2012 Торпедо
Солар ГТ
Доо
Битола
ул.Стив
Наумов
бр.124
Битола
ТорпедоСолар
ГТ
6797121 Битола КО Егри КП
575/2
сончева
енергија
0,9936 1400 REMKPV02012110500016
30 20.11.2012 Челзи Доо Скопје ул.Скупи бр.67  Скопје Челзи 1 67498887 Пехчево КО Пехчево КП
1552
сончева
енергија
0 0499 59 REMKPV02012102200017
31 20.11.2012 Челзи Доо
Скопје
ул.Скупи бр.67
Скопје
Челзи 2 67498887 Пехчево КО Пехчево КП
1546
сончева
енергија
0,0499 59 REMKPV02012102200018
32 11.01.2013 Мали
Хидро
Електрани
Доо
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
Брајчино 1 6320210 Ресен КО Брајчино КП
191/4
3519/10
хидро
енергија
0,704 5386 REMKSH02012122600014
33 23.01.2013 Леарница за
алуминиум и
цинк
ул Димитар
Влахов
бр.6
Солар
инвест 1
6126871 Ресен КО Ресен КП
6211/0
сончева
енергија
0,0417 56 REMKPV02012121800019
34 30.01.2013 ЕМК дооел
Мали хидро електрани
ул Пајак 2а,
Скопје
МХЕ 75
Љубанска река
6311792 Бутел КО Љубанци КП
4981/3
хидро
енергија
0,22 1104 REMKSH02012121200015
35 11.02.2013 Солартек дооел
Скопје
ул.Мито
Хаџивасилев
Јасмин30/2-3
Скопје
Лагово 6709133 Прилеп КО Старо Лагово КП
148/8,
151/4
сончева
енергија
0,99912 1412 REMKPV02013010200020
36 13.02.2013 Енерго
Вевчани
дооел
Вевчани
6335
Вевчани
Енерго
Вевчани
6761410 Вевчани КО Вевчани со
Горна Белица
КП
4639
сончева
енергија
0,4 504 REMKPV02013013000021
37 27.02.2013 Христов
електро
дооел
увоз-извоз
Никола
Парапунов 3/2-1 Скопје
о.Карпош
Христ солар 6604200 Илинден КО Бунарзик КП
260/2
сончева
енергија
0,0494 84 REMKPV02013011700022
38 13.03.2013 АБСОЛАР
доо увоз-извоз
Битола
ул.Населено
место без
уличен
систем
АБ
Солар1
6498841 Демир Хисар КО Суводол КП
1024/1
сончева
енергија
0,43957 615 REMKPV02013020500023
39 13.03.2013 АБ СОЛАР
доо увоз-извоз
Битола
ул.Населено
место без
уличен
систем
АБ
Солар2
6498841 Демир Хисар КО Суводол КП
1024/2
сончева
енергија
0,705 1018 REMKPV02013020500024
40 03.04.2013 Хидроенерџи
гроуп Доо
експортимпорт
ул.Романија бб 41/
Скопје
МХЕЦ
реф. Бр. 393 Песочанска река
6550118 Дебарца КО Годивје/ КО
Песочани
КП
312/
КП 18/2
хидро
енергија
0,99 2786 REMKSH02013013100017
41 01.04.2013 Мали
Хидро
Електрани
Доо
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
МХЕ
Каменичка река
6320210 Мaкeдонска
Kаменица
КО Саса КП 1807,6905/2,
6905/7
хидро
енергија
1,2 5386 REMKSH02013021300016
42 24.04.2013 ХидроЕкo
Инженеринг
Дооел
ул.Панко
Брашнаров бр.4
Скопје
МХЕ
Зелен Град
реф.бр.
34
5711606 Пробиштип КО Јамиште КП 1221/3 хидро
енергија
0,13 500 REMKSH02013041600018
43 13.05.2013 ФОТОС
ОЛАРИС МИТ
Доо
Скопје
ул.Мраморец бр.14а
Скопје
6530966 Св. Николе КО Св. Николе КП 6294 сончева
енергија
0,04968 79 REMKPV02013043000025
44 17.05.2013 Хидро Екo
Инженеринг
Дооел
ул.Панко
Брашнаров бр.4
Скопје
5711606 Чешиново

Облешево

КО Соколарци КП 6363/5 сончева
енергија
0,04992 77,4 REMKPV02013051400026
45 17.05.2013 Хидро Екo
Инженеринг
Дооел
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
МХЕ
Селечка
река
6320210 Струга КО Селци
Буринец
КП 590/3, 692/4, 336/3 хидро
енергија
1,72 7055 REMKSH02013042300019
46 29.05.2013 Свемек
дооел
Скопје
ул Перо Наков
134
Скопје
Фотоволтаична
електро
централа
Свемек
5174104 Гази Баба КО Маџари КП
1125/1
сончева
енергија
0,29925 366 REMKPV02013052800027
47 05.06.2013 ЕМК
дооел Мали
хидроел
ектрани
ул
Пајак2а,
Скопје
МХЕ 138
Брестјанска
река
6311792 Липково хидро
енергија
0,666 2159 REMKSH02013042500020
48 14.06.2013 ДДС
СОЛАР
Доо
Скопје
бул 12
Македонска
бригада, 86
Скопје
МХЕ
РАТЕВО
6135714 Берово КО Берово КП
10086
хидро
енергија
0,4 2258 REMKSH02013052200021
49 14.06.2013 Елпром
трејд
Доо Кочани
ул. Бел
Камен 49
Кочани
Соколарци ел
пром трејд
6528830 Чшиново Облешево с.Соколарци КО Соколарци КП
6363/3
сончева
енергија
0,0492 77,6 REMKPV02013060800028
50 16.07.2013 Езотерна дооел
Струмица
Ванчо
Прке
бр.18
Струмица
МХЕ
Мини
Турија
6566413 Василево КО Доброшинци КП
2/1
хидро
енергија
0,16 1000 REMKSH02013062700022
51 31.07.2013 ТоталСолар
Дооел
Скопје
ул.
Лазар Поп
Трајков бр.41 -2/2
6785433 о.Валандово КО Раброво КП
643/27
сончева
енергија
0,0499 80 REMKPV02013062700029
52 31.07.2013 ТопСолар
Дооел
Скопје
ул. Иван
Козаров
бр.59/20
6785310 о.Валандово КО Раброво КП
643/27
сончева
енергија
0,0499 80 REMKPV02013062700030
53 30.08.2013 ПЦЦ
Хидро
Дооел
Скопје
ул.
Коста Шахов
12/2
Скопје
МХЕ
„Градечка (реф.бр350)
6281370 о. Виница КО Градец КП
60/3
хидро
енергија
0,92 4.168 REMKSH02013082400023
54 05.09.2013 СОЛАРС
АНС КМ
Дооел
Скопје
Бул.Јане
Сандански 76/2
Скопје
фотонапонска
централа
Соларсанс КМ 1
6600174 о. Кочани КО Долни Подлог КП
280/1
сончева
енергија
0,04968 63 REMKPV02013072900031
55 05.09.2013 СОЛАРС
АНС КМ
Дооел
Скопје
Бул.Јане
Сандански 76/2
Скопје
фотонапонска
централа
Соларсанс КМ 2
6600174 о. Кочани КО Долни Подлог КП
280/1
сончева
енергија
0,04968 63 REMKPV02013072900032
56 13.09.2013 СОЛАР
МАК Доо
Скопје
ул.
Роберт Кох 1-
2/3
Скопје
фотонапонска
централа
Караџинец 2
6594514 о. Чучер Сандево КО Мирковци КП
2882
сончева
енергија
0,04968 65 REMKPV02013082300033
57 24.09.2013 ЕМК Дооел
„Мали
Хидроелектрани“ Скопје
ул. Пајак 2а
Скопје
Хидроел.ц.
МалаРека
(реф.бр.258 )
6311792 о. Демир Хисар КО Бабино КП
1584/3
2198/2
хидро
енергија
0,27 773 REMKSH02013061100024
58 24.09.2013 ЕМК Дооел
„Мали
Хидроелектрани“ Скопје
ул. Пајак 2а
Скопје
Хидроел.ц.
МалаРека
(реф.бр.259 )
6311792 о. Демир Хисар КО Слоештица КП
2420
хидро
енергија
0,423 1.348 REMKSH02013082600025
59 17.10.2013 ХСХ ГРУП
Дооел
Скопје
ул. Бел
Камен 65б,
Скопје
фотон.централа “ФВ централа 10 KW” 785972 о. Бутел КО Радишани КП
2983/3
сончева
енергија
0,0098 13 REMKPV02013100400034
60 03.10.2013 Агрострисовци
Дооел с.
Стрисовци
о Пробиштип
нас.м.
без ул.систем
с.Стрисовци
ФнцАгро
стрисовци, сСтрисовци 
5499640 о. Пробиштип КО Пробиштип КП
972/3
972/6
сончева
енергија
0,03996 54 REMKPV02012121400035
61 28.11.2013 Хидроенерџи
Грoуп Доо
Скопје
ул.1632
бр.46
Скопје
Хидро Ел.
Централа
Тресонечка
6550118 о. Маврово Ростуше КО Тресонче КП
281/3
хидро
енергија
1,98 5.990 REMKSH02013081600026
62 28.11.2013 Хидроенерџи
Грoуп Доо
Скопје 
ул.1632
бр.46
Скопје
Х. Ел. Ц.
Песочанска реф.бр392
6550118 о.Дебарца КО Годивје КП
23/84
хидро
енергија
1,125 3.010 REMKSH02013101500027
63 20.01.2014 Отворена
енергија
Доо Скопје
ул.Мито Хаџи
Василев
Јасмин бр48
ФЕЦ
Дуброво
6525865 о. Неготино КО Неготино КП
1060/1
сончева
енергија
0,9499 1.136 REMKPV02013123000036
64 03.02.2014 ЈП за
водоснабдување
„Студенчица“
бул.
Ослободување
бр.60 А/1-1
Кичево
МХЕ
Добреноец
5532523 о. Кичево КО Јаворец КП
840
хидро
енергија
0,48 2.430 REMKSH02013123100028
65 18.03.2014 ЈП
„Стрежево“
Битола
Булевар први
Мај бб
Битола
МХЕ
Експлоа-
тационен
минимум
5562538 о. Битола КО Црнеец КП
1083/4
хидро
енергија
0,32 2.024 REMKSH02013101100029
66 18.03.2014 ЕВР 92
Дооел
Кочани
ул.
Крижевска бб,
2300
Кочани
ФЕЦ
ЕВР 92
Кочани 1
6696180 о. Кочани КО Кочани КП
16724/87
сончева
енергија
0,0495 63 REMKPV02013122300037
67 18.03.2014 ЕВР 92
Дооел
Кочани
ул.
Крижевска бб,
2300
Кочани
ФЕЦ
ЕВР 92
Кочани 2
6696180 о. Кочани КО Кочани КП
16724/83
сончева
енергија
0,0495 63 REMKPV02013122300038
68 03.03.2014 Коннектел-Мк
дооел
Скопје
ул.Рилски
Конгрес бр.99
Скопје
ФВ
Централа
Моране
5708664 о.Студеничани КО Морани КП
1387/5
1386/4
сончева
енергија
0,04968 70 REMKPV02013121100039
69 02.05.2014 Еуро Солар
доо
Штип
ул. Киро
АџиАрсов
бр.7 Штип
ФВ Централа Еуро Солар 6770355 о. Карбинци КО Крупиште КП
1738/14
сончева
енергија
0,99922 1.412 REMKPV02014041700040
70 02.05.2014 Еси Солар
дооел
Штип
ул. Митко
Недев Вниќ
бр.10
Штип
ФВ
Централа
Еси Солар
6770061 о. Карбинци КО Крупиште КП
1738/2
сончева
енергија
0,99922 1.412 REMKPV02014041700041
71 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централа
 1745/1
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1515/19
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900042
72 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централa
1745/2
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1515/28
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900043
73 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централa 1745/3
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1523/1
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900044
74 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централa 1745/7
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1529/1
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900045
75 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централa 1745/8
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1529/2
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900046
76 02.05.2014 Јоан Солар
дооел Скопје
ул.Дренак
бр.30 Скопје
Сончева
електро
централa 1782
6789080 о. Сопиште КО Горно Соње КП
1523/2
1524
1525
сончева
енергија
0,0495 72 REMKPV02014042900047
77 19.05.2014 Сол
Хидропауер
ДООЕЛ
Пролетеркса
бр.4 ,1000
Скопје
МХЕ
Бистрица 97
6754732 о. Теарце КО Теарце КП 17 хидро
енергија
2,64 7.873 REMKSH02014040100030
78 19.05.2014 Сол
Хидропауер
ДООЕЛ
Пролетеркса
бр.4 ,1000
Скопје
МХЕ
Бистрица 98
6754732 о. Теарце КО Теарце КП 16 хидро
енергија
3,2 9.109 REMKSH02014050100031
79 27.05.2014 СИЕТО
ДОО
Скопје
ул. Коце
Металец 2-б,лок.5
Сончев парк –Кадино 2 4523865 о. Илинден КО Кадино КП
58/3
сончева
енергија
0,0335 53 REMKPV02014052400048
80 03.06.2014 Ингмарк Доо
Скопје
Леринска   48-а
Скопје
ФВЕЦ
„ГЕНЧЕВ“
4123743 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/14
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014060200049 
81 03.06.2014 ДН СОЛАР
Дооел
Скопје
Бул.
Маркс и
Енгелс
ФВЕЦ
„ДНСОЛАР“
6789447 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/10
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052100050
82 03.06.2014 АРЕСЕ
СОЛУШН Дооел
Скопје
ФВЕЦ
„АРЕСЕ 1“
6535046 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/11
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052100051
83 04.06.2014 СЦГ2-
ДАЛИБОР
Дооел
Кучевиште
ул.4 бр.24
Кучевиште,
ЧулерСандево
ФВЕЦ
„ДАМА“
6763863 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/36
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052200052
84 04.06.2014 СЦГ2-
ДАЛИБОР
Дооел
Кучевиште
ул.4 бр.24
Кучевиште,
ЧулерСандево
ФВЕЦ
„ДА-МА 2“
6763863 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/46
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052300053
85 04.06.2014  СЦГ2-
ДАЛИБОР
Дооел
Кучевиште
ул.4 бр.24
Кучевиште,
ЧулерСандево
ФВЕЦ
„ДА-МА 3
6763863 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/45
сончева
енергија
0,04975  58 REMKPV02014052300054
86 04.06.2014 СЦГ1-
ЗОРАН
Дооел
Кучевиште
ул.4 бр.28
Кучевиште,
ЧулерСандево
ФВЕЦ
„КИРА “
6757065 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/37
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052200055
87 05.06.2014 СЦГ1-
ЗОРАН
Дооел
Кучевиште
ул.4 бр.28
Кучевиште,
ЧулерСандево
ФВЕЦ
„КИРА 2 “
6757065 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/47
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052200056
88 05.06.2014 МВ Солар
Дончеви Дооел
Демир
Капија
Питу Гули 9
Демир
Капија
ФЕЦ
„МВ СОЛАР
ДОНЧЕВИ“
6789595 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/15
сончева
енергија
0,04975 58 REMKPV02014052200057
89 10.06.2014 Филтеко Солар
Дооел
Скопје
Јуриј
Гагарин
51/15,
Скопје
ФВЕЦ
„Филтеко Солар“
6788424 о. Демир Капија КО Демир Капија КП 1226
/12
сончева
енергија
0,04975  58 REMKPV02014052200058
90 13.06.2014 Супермикс
Дооел
Скопје
Саомилова бр
 152
Скопје
ФВЕЦ
„МВ“
5093040 о. Бутел КО Визбегово КП 176-1 сончева
енергија
0,0995 140 REMKPV02014060400059
91 25.06.2014 Премиум Солар
Дооел
Скопје
ул.
Железничка
40/6 Скопје
ФВЕЦ
„Говрлево“
6774466 о.Сопиште КО Говрлево КП904/1,
905/1, 906
сончева
енергија
0,04968 69 REMKPV02014051200060
92 11.07.2014 Електро ЛАБ
Доо Скопје
ул. Руди
Чајавец
10/113 Скопје
“ФВЕЦ
45 KW “
5246822 о. Илинден КО Илинден КП
2518/1
сончева
енергија
0,045 64 REMKPV02014071100061
93 16.07.2014 Енерго
Вевчани Дооел
с.Вевчани
нас.место 
без уличен
систем
с.Вевчани
ФВЕЦ
“Вевчани 2“
6761410 о. Вевчани КО Вевчани КП 4819 сончева
енергија
0,04975 68 REMKPV02014071100062
94 17.07.2014 Ралев Солар
Дооел Скопје
ул.
Никола
Парапунов 27
л/1-48 Скопје
ФВЕЦ
“Ралев Солар“
6836810 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/43
сончева
енергија
0,04968 58 REMKPV02014071100063
95 17.07.2014 Петров Солар
Дооел Скопје
ул. ЈНА
26, 1430
Кавадарци
ФВЕЦ
„Петров
Солар“
6836372 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/44
сончева
енергија
0,04968 58 REMKPV02014071100064
96 22.09.2014 ПЦЦ Хидро
Дооел Скопје
ул.Коста Шахов 12/2
Скопје
МХЕ
Галичка 3 реф.бр 33
6281370 о.Маврово и
Ростуша
КО Јанче КП 580 Хидро
Енергија
1,2825 4.913,00 REMKSH02014091000032
97 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 1
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП 957 Сончева
Енергија
0,04975 63,91 REMKPV02014090500065
98 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 2
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
958/1
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500066
99  22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 3
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
958/2
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500067
100 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 4
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
958/3
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500068
101 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 5
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
960/3
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500069
102 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 6
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
960/2
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500070
103 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 7
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП
960/1
Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500071
104 22.09.2014 ДПЕЕТУ
Фотоволтажен
Парк Доо
ул.
Ленинова бр.15,
Струмица
ФВЕЦ
Фотон 8
6779590 o.Ново Село КОСмолари-вон КП 959 Сончева
Енергија
 0,04975 63,91 REMKPV02014090500072
105 26.09.2014 ПЦЦ Хидро
Дооел Скопје
ул.Коста
Шахов 12/2
Скопје
МХЕ
Брајчино 2 со
реф.број
376
6281370 o.Ресен КО Брајчино КП1448/3
КП1449/4
Хидро
Енергија
1,4725 5.262,0 REMKSH02014090400033
106 06.10.2014 ДТПУ ДЕ-КА
ЕНЕРГИЈА Дооел
Скопје
ул. Анри
Барбис
бр.12-а,
Скопје
ФВЕЦ
“ДЕ-КА
ЕНЕРГИЈА“
6797059 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/38
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014100300073
107 13.10.2014 ДТПУ Лазаро
солар Дооел
Скопје
ул.Борис
Трајковски 109 Скопје
ФВЕЦ
“Лазаро
6788939 о. Демир Капија КО Демир Капија КП

1226/48

Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014060900074
108 27.10.2014 ДТПУ
Енерго СДЛ
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО СДЛ“
6798969 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/39
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014060900075
109 27.10.2014 ДТПУ
Енерго СДЛ
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО СДЛ
ЕХ1“
6798969 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/74
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014101500076
110 27.10.2014 ДТПУ
Енерго СДЛ
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО СДЛ
ЕХ2“
6798969 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/75
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014101500077
111 27.10.2014 ДТПУ
Енергоповер-Н
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО
ПОВЕРН“
6798861 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/40
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014101300078
112 27.10.2014 ДТПУ
Енергоповер-Н
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО
ПОВЕРН 1“
6798861 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/76
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014101300079
113 27.10.2014 ДТПУ
Енергоповер-Н
Дооел
Гевгелија
ул.Слободан
Митров
Данко57
Гевгелијa
ФВЕЦ
“ЕНЕРГО
ПОВЕРН 2“
6798861 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/76
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014101400080
114 04.11.2014 ДТПУЈако
Солар Дооел
Скопје
ул. 11-ти
Октомври 18/10
Скопје
ФВЕЦ
“Јако Солар“
6789056 о. Демир Капија КО Демир Капија КП
1226/13
Сончева
Енергија
0,04975 58,30 REMKPV02014091200081
115 07.11.2014 ДТПУ ЕЛ ТЕ
ХИДРО
Дооел Скопје
ул.
Желево
бр.2-2/10
Скопје
МХЕЦ
“Ештерец“ бр 372
6658466 о.Пробиштип КО Злетово КП
626/6
Хидро
Енергија
0,376 1.090,00 REMKSH02014091800034
116 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.1“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000082
117 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.2“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000083
118 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.3“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000084
119 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.4“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000085
120 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.5“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000086
121 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.6“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000087
122 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.7“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000088
123 12.11.2014 ДПДЕЕ
Калојани Доо
Скопје
ул.
Разловечко
Востание
 26 б/3-14
ФВЕЦ
“Фотоволтаична
централа
 ГП 1.8“
6614221 о.Дебарца КО Белчишта КП 1511 Сончева
Енергија
0,04964 65,87 REMKPV02014101000089
124 18.11.2014 АДПЕЕ
Електрани на
Македонија
Скопје
ул. 11
Октомври
 бр.9
Скопје
ПВЕ
“Богданци“
6023754 о.Богданци КО Богданци вон град КП 2717,
2739,2761,
2762,276
3,2781,27
82 2783
ветерна
енергија
36,8 ###### REMKWT02014080500001
125 21.11.2014 СОЛАР
ЕНЕРЏИ
СИСТЕМС
ДООЕЛ
Ул.
Никола
Карев бр.12
Валандово
ФЕЦ
Соларенерџи
системс
6571883 о.Валандово КО Раброво КП 643/43 Сончева
Енергија
0,96236 1.400,00 REMKPV02014100100090
126 21 11 2014 СОЛАРНИ
МАКЕДОНСКИ
СИСТЕМИ
ул. 29 ти
Ноември бр.7 Валандово
ФЕЦ
Соларни
Македонски
Системи
6554660 о.Валандово КО Раброво КП 634/16 Сончева
Енергија
0,9261 1.340,00 REMKPV02014100900091
127 21.11.2014 Сол
Хидропауер
ДООЕЛ
Скопје
Ацо
Шопов
бр. 80
Скопје
МХЕЦ
Бистрица 99
6754732 о.Теарце КО Теарце вон град КП 299/4 Хидро
енергија
2,824 9.991,73 REMKSH02014092100035
128 19.12.2014 Мал
инженеринг
ДОО Конче
насе.место
 без ул.систем
бб Конче
ФЕЦ Откупен
центар за
овошје и зеленчук
6783619 о.Конче КО Конче КП 4631/2 Сончева
Енергија
0,04525 76,00 REMKPV02014121700092
129 27.01.2015 ПЦЦ Хидро
Дооел Скопје
ул. Коста
Шахов 12/2
Скопје
МХЕ“Патиш
ка Река“со
реф.број
146
6281370 о.Сопиште КО Патишка Река КП795/4,
795/5
1027/2,
1027/3
Хидро
енергија
0,7125 3.405,37 REMKSH02015012600036
130 28.01.2015 Електро
Шарри
ДООЕЛ
с.Требош,
Желино
101 бб
Требош,
Желино
“гасна
електро
централа
Електро Шарри“
6571441 о.Желино   КО
Требош
КП548/4,
548/5,
549/2
биогас од
биомаса
0,999 8.191,80 REMKBG02015012800001
131 30.01.2015 СОЛАР
ПАРК
ДОО Битола
Климент
Охридски
Пелагон
ка II 2/1
ФЕЦ
“Солар
Парк“
6588204 о.Битола КО Лисолај КП 330
КП 331
 Сончева
Енергија
0,99715 1.371,90 REMKPV02015011400093
132 30.01.2015 Јове
Охрид
Дооел
Охрид
ул 15-ти
Kорпус бб
Комплекс  Езерка
ФЕЦ “
Фотоволт“
4162579 о.Дебарца КО Белчишта КП 1003 Сончева
Енергија
0,04725 75,30 REMKPV02015013000094
133 12.02.2015 БНБ
Енерџи Доо
Скопје
ул Сава
Ковачевиќ бр.14/2
Скопје
МХЕ
„Брза вода 3“
со реф
број 95
6747990 о.Тетово КО Порој КП1642 Хидро
енергија
0,72 2.734,67 REMKSH02015020900037
134 05.02.2015 Езотерна       дооел
Струмица
Ванчо
Прке бр.18
Струмица
МХЕ
“МХЕЦ
Топлец“
6566413 о.Дојран
КО Нов Дојран
вон градско
подрачје
КП468 Хидро
енергија
0,332 2.200,00 REMKSH02015020600038
135 20.02.2015 БНБ
Енерџи
Доо
Скопје
ул Сава
Ковачевиќ бр.14/2
Скопје
МХЕ
„Брза вода 2“
со реф
број 94
6747990 о.Тетово КО Ѓермо КП 694 Хидро
енергија
0,96 3.469,43 REMKSH02015022500039
136 27.02.2015 БНБ
Енерџи
Доо
Скопје
ул Сава
Ковачевиќ бр.14/2
Скопје
МХЕ
„Брза вода 1“
со реф
број 96
6747990 о.Тетово КО Ѓермо КП 317 Хидро
енергија
0,96 3.242,60 REMKSH02015022600040
137 26.02.2015 Дино
Динамикс
Дооел
Скопје
ул
Јадранска
магистрала  165
о Бутел
ФЕЦ “
Дино
Динамикс“
6846599 о.Бутел КО Бизбегово КП226/1 Сончева
Енергија
0,044 59,90 REMKPV02015022600095
138 26.03.2015 Албнор
Компани           Доо
Тетово
ул.
Борис
Кидрич бр.1
Тетово
МХЕ “
Бачишка      Река 2“
реф.бр 28
6435823 о.Кичево КО Бачишта – вон град КП2121,
122, 1454
Хидро
енергија
1,05 3.200,00 REMKSH02015032300041
139 27.03.2015 Пелагонија
Енерџи
ДООЕЛ
Битола
ул. Димитар
Илиевски Мурато
Биогасна
ел..Централа
Логоварди
6873731 о.Битола КО Логоварди КП 40/1 Биогасна
Енергија
3 ###### REMKBG02015032500002
140 17.02.2015 Металосолар
ДООЕЛ
Сопиште
ул. 23 бр 10    с.Сопиште ФНЕЦ                  „Металосолар“ 6798152 о.Сопиште КО Сопиште КП 840/1
840/2
Сончева
Енергија
0,04992 67,38 REMKPV02015021200096
141 03.04.2015 БНБ
Енерџи
Доо
Скопје
ул.Сава
Ковачевиќ  бр.14/2
Скопје
МХЕ
„Големо
Илино “
со реф.бр 257
6747990 о.Демир Хисар КО Големо Илино КП 568 Хидро
енергија
0,464 1.654,48 REMKSH02015040300042
142 17.04.2015 Електро Лаб     Доо
Скопје
ул.Руди
Чајавец
бр.10/1 –13
Скопје
МХЕ
„Кушница “      со реф. бр.
256
5246822 о.Демир Хисар КО Железнец КП  990/9
990/10
990/11
Хидро
енергија
0,2475 907,23 REMKSH02015041400043
143 11.05.2015 Сол
Хидропауер
ДООЕЛ
Скопје
Ацо
Шопов
бр. 80
Скопје
МХЕЦ
Камена
река 125
6754732 о.Липково КО Липково вон град КП 1305/3 Хидро
енергија
2,4 6.852,48 REMKSH02015043000044
144 12.05.2015 Сонко
енерџи Доо
с.Колешино
Ново Село
населено место без
уличен
систем
ФНЕЦ                  „Фоцко“ 6859755 о.Ново Село КО Борисово КП1212/8 Сончева
Енергија
0,0495 59,89 REMKPV02015051100097
145 09.06.2015 Елте
Хидро
ДООЕЛ
Скопје
ул.Желево
2/2-10
Скопје
МХЕЦ
236
Коњарка
6658466 о.Новаци КО Скочивир КП 26/2 Хидро
енергија
0,996 3.181,00 REMKSH02015060400045
146 09.06.2015 ЕМК Дооел
„Мали
Хидроел
ектрани“ 
ул. Пајак 2а
Скопје
МХЕЦ
Крива
река
6311792 о.Крива Паланка КО Костур КП
1331/2
1508/9
Хидро
енергија
0,54 2.483,00 REMKSH02015051500046
147 09.06.2015 ЕМК Дооел
„Мали
Хидроел
ектрани“ 
ул. Пајак 2а
Скопје
МХЕЦ
Крива
река-2 и
Тораница
6311792 о.Крива Паланка КО Костур КП
1508/18
1516/2
1303/3
1508/21
1508/20
Хидро
енергија
0,99 4.127,00 REMKSH02015051500047
148 10.07.2015 Нине Солар
Дооел Мак. Каменица
ул.Павлиш дол
бр.7
Македонска
Камени
ФНЕЦ
„НИНЕ
Солар“
6873006 о.Македонска
Каменица
КО Луковица КП
2089/1
Сончева
енергија
0,1071 151,00 REMKPV02015060500098
149 13.07.2015 Хидро
Бошава
ДООЕЛ
Кавадарци
ул.Ило
Костов
бр.31, 1430
Кавадарци
МХЕ
“Бошава 5”
6783180 о.Кавадарци КО Ваташа КП
1234/2
Хидро
енергија
1,4400 4.568,00 REMKSH02015070900048
150 13.07.2015 Хидро
Бошава
ДООЕЛ
Кавадарци
ул.Ило
Костов
бр.31, 1430
Кавадарци
МХЕ
“Бошава 4”
6783180 о.Кавадарци КО Ваташа КП
3474/5
Хидро
енергија
1,9200 ###### REMKSH02015070900049
151 13.07.2015 Хидро
Бошава
ДООЕЛ
Кавадарци
ул.Ило
Костов
бр.31, 1430
Кавадарци
МХЕ
“Бошава 3”
6783180 о.Кавадарци КО Ваташа КП
3670/6
Хидро
енергија
1,9200 ###### REMKSH02015070700050
152 27.07.2015 Хидро
Бошава
ДООЕЛ
Кавадарци
ул.Ило
Костов
бр.31, 1430
Кавадарци
МХЕ
“Бошава 2
6783180 о.Кавадарци КО Ваташа КП
3655/4
Хидро
енергија
2,8000 ###### REMKSH02015072000051
153 27.07.2015 Хидро
Бошава
ДООЕЛ
Кавадарци
ул.Ило
Костов
бр.31, 1430
Кавадарци
МХЕ
“Бошава 1”
6783180 о.Кавадарци КО Страгово

 

КП
62/15
Хидро
енергија
2,8000 ###### REMKSH02015072000052
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Институции