РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 172 99 1 3 1 276
вк. инст. моќност MW 23,83 89,11 36,8 6,999 0,6 157,34
план.год произ MWh 38.159 310.731 100.000 58.592,8 4.200,0 511.682,79
29/06/2021

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

 

Институции