РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 168 98 1 3 1 271
вк. инст. моќност MW 23,83 88.88 36.8 6.999 0.6 157,11
план.год произ MWh 38.159 309,681 100,000 58,592.8 4,200.0 510.632,79
20/04/2021

 

полна листа

 

рег. датум име на тип општина моќ MW
број  на упис правно лице
1 07/07/2009         СИЕТО ДОО Скопје  фотоволтаична електроцентрала Илинден 0.0102
2 06/11/2009            МХЕ  Летнички извори ДОО Скопје хидро електра на Охрид 0.32
3 22/03/2010           ДТУ ДИКОМ ДООЕЛ Дабниште     хидро електра на Кавадарци 0.032
4 23/07/2010         ПЕТРО М  ДОО Скопје  фотоволтаична електроцентрала Илинден 0.04972
5 29/07/2010         ГЕО-ЛИНК ГРОУП  ДОО Скопје  фотоволтаична електроцентрала Илинден 0.04972
6 06/04/2010            МХЕ  Летнички извори ДОО Скопје хидро електра на Охрид 0.24
7 12/10/2010            МХЕ  Горно Белички извори ДОО Скопје хидро електра на Струга 0.995
8 12/10/2010            МХЕ  Горно Белички извори ДОО Скопје хидро електра на Струга 0.996
9 15/11/2010            МХЕ  Летнички извори ДОО Скопје мала хидро електра на Охрид 0.117
10 22/02/2011            ДПТУ  МАВИС  ДОО Штип  фотоволтаична електроцентрала Штип 0.25
11 04/03/2011 ДПЕЕ  ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД   Дооел  Битола мала хидро електра на Битола 0.4
12 11/04/2011            ДПТУ  Алфа Инженеринг  ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш  фотоволтаична електроцентрала Радовиш 0.0497
13 11/05/2011            ДПТ  Интеграл  Дооел Тетово  фотоволтаична електроцентрала Гази Баба 0.0499
14 18/05/2011            ДПТУ  Студенчица Мали Хидро  Доо Скопје мала хидро електра на Другово 0.6
15 17/06/2011            ДЕПТУ  ФОТОН  Дооел Босилово  фотоволтаична електроцентрала Босилово 0.0115
16 22/06/2011            ДПДЕЕ  Мега Солар Дооел Скопје  фотоволтаична електроцентрала Новаци 0.9967
17 30/12/2011            ДП ТЕКОМА    Доо Штип  фотоволтаична електроцентрала Штип 0.777
18 14/02/2012            МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ     Доо Скопје мала хидро електра на К.Паланка 0.584
19 14/02/2012            МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ     Доо Скопје мала хидро електра на Ресен 0.584
20 14/02/2012            МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ     Доо Скопје мала хидро електра на К.Паланка 0.384
21 14/02/2012            МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ     Доо Скопје  хидро електра на Виница 0.576
22 14/02/2012            ФЕРО ИНВЕСТ       Доо Велес  хидро електра на Дебарца 0.56
23 05/07/2012            Гео Солар       Доо Делчево  фотоволтаична електроцентрала Делчево 0.04992
24 24/09/2012            ЕВР 92        Дооел   Кочани  фотоволтаична електроцентрала Кочани 0.049765
25 29/10/2012            ЕНСОЛ        Дооел   Скопје  фотоволтаична електроцентрала Дебарца 0.299
26 01/11/2012            Солармак       Доо   Скопје  фотоволтаична електроцентрала Чучер С. 0.049
27 01/11/2012            Геосолар        Доо   Делчево  фотоволтаична електроцентрала Делчево 0.05472
28 01/11/2012            Геосолар        Доо   Делчево  фотоволтаична електроцентрала Делчево 0.05472
29 15/11/2012            Торпедо Солар ГТ        Доо   Битола  фотоволтаична електроцентрала Битола 0.9936
30 20/11/2012            Челзи        Доо   Скопје  фотоволтаична електроцентрала Пехчево 0.0499
31 20/11/2012            Челзи        Доо   Скопје  фотоволтаична електроцентрала Пехчево 0.0499
32 31/12/2012            Мали Хидро Електрани        Доо   Скопје мала хидро електра на Ресен 0.704
33 02/01/2013           Леарница за алуминиум и цинк  ДОО  Ресен  фотоволтаична електроцентрала Ресен 0.0417
34 15/01/2013           ЕМК дооел Мали хидроелектрани Скопје мала хидро електра на Бутел 0.22
35 11/02/2013           Солартек дооел  Скопје  фотоволтаична електроцентрала Прилеп 0.99912
36 .02.2013          Енерго вевчани дооел  Вевчани  фотоволтаична електроцентрала Вевчани 0.4
37 .02.2013          Христов електро дооел увоз-извоз Скопје  фотоволтаична електроцентрала Илинден 0.0494
38 08/03/2013          АБ СОЛАР  доо увоз-извоз Битола  фотоволтаична електроцентрала Демир Хисар 0.43957
39 08/03/2013          АБ СОЛАР  доо увоз-извоз Битола  фотоволтаична електроцентрала Демир Хисар 0.705
40 26/03/2013  Хидро енерџи гроуп Доо експорт-импорт  Скопје мала хидро електра на Дебарца 0.99
41 26/03/2013            Мали Хидро Електрани        Доо   Скопје мала хидро електра на  Мaкeдонска   Kаменица 1.2
42 11/04/2013            Хидро Екo Инженеринг        Дооел   Скопје мала хидро електра на Пробиштип 0.13
43 30/04/2013            ФОТОСОЛАРИС МИТ Доо Скопје фотоволтаична електроцентрала Св. Николе 0.04968
44 15/05/2013            Хидро Екo Инженеринг        Дооел   Скопје фотоволтаична електроцентрала Чешиново-Облешево 0.04992
45 22/05/2013            Мали Хидро Електрани        Доо   Скопје мала хидро електра на Струга 1.72
46 28/05/2013          Свемек  дооел Скопје фотоволтаична електроцентрала Гази Баба 0.29925
47 23/05/2013           ЕМК дооел Мали хидроелектрани Скопје мала хидро електра на Липково 0.666
48 27/05/2013           ДДС СОЛАР Доо   Скопје мала хидро електра на Берово 0.4
49 27/05/2013           Ел пром трејд Доо   Кочани фотоволтаична електроцентрала чешиново Облешево с.Соколарци 0.0492
50 08/07/2013 Езотерна дооел Струмица мала хидро електра на Василево 0.16
51 25/07/2013           Тотал Солар Дооел   Скопје фотоволтаична електроцентрала о. Валандово 0.0499
52 25/07/2013           Топ Солар Дооел   Скопје фотоволтаична електроцентрала о. Валандово 0.0499
53 17/09/2013           ПЦЦ Хидро Дооел   Скопје мала хидро електра на о. Виница 0.92
54 05/09/2013          СОЛАРСАНС КМ Дооел   Скопје фотоволтаична електроцентрала о. Кочани 0.04968
55 05/09/2013          СОЛАРСАНС КМ Дооел   Скопје фотоволтаична електроцентрала о. Кочани 0.04968
56 13/09/2013 СОЛАРМАК Доо Скопје фотоволтаична електроцентрала о. Чучер Сандево 0.04968
57 24/09/2013 ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје мала хидро електра на о. Демир Хисар 0.27
58 24/09/2013 ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје мала хидро електра на о. Демир Хисар 0.423
59 17/10/2013 ХСХ ГРУП  Дооел  Скопје фотоволтаична електро централа о. Бутел 0.0098
60 03/10/2013 Агрострисовци Дооел  с. Стрисовци о.Пробиштип фотоволтаична електро централа о. Пробиштип 0.03996
61 20/11/2013 Хидро ёенерџи груп Доо  Скопје мала хидро електра на о. Маврово Ростуше 1.98
62 20/11/2013 Хидро ёенерџи груп Доо  Скопје мала хидро електра на с:Песочани 1.125
63 20/01/2014 Отворена енергија Доо  Скопје фотоволтаична електро централа о. Неготино 0.9499
64 03/02/2014 ЈП за водоснаб- дување „Студенчица“ Кичево мала хидро електра на о. Кичево 0.48
65 18/03/2014 ЈП  „Стрежево“ Битола мала хидро електра на о. Битола 0.32
66 18/03/2014 ЕВР 92 Дооел  Кочани фотоволтаична електро централа о. Кочани 0.0495
67 18/03/2014 ЕВР 92 Дооел  Кочани фотоволтаична електро централа о. Кочани 0.0495
68 03/03/2014 Коннектел-Мк дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Студеничани 0.04968
69 02/05/2014 Еуро  Солар доо Штип фотоволтаична електро централа о. Карбинци 0.99922
70 02/05/2014 Еси  Солар дооел Штип фотоволтаична електро централа о. Карбинци 0.99922
71 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.0495
72 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.0495
73 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.0495
74 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.0495
75 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.0495
76 02/05/2014 Јоан  Солар дооел Скопје фотоволтаична електро централа о. Сопиште 0.1245
77 19/05/2014 Сол Хидропауер ДООЕЛ о. Теарце КО Теарце 2.64
78 19/05/2014 Сол Хидропауер ДООЕЛ о. Теарце КО Теарце 3.2
79 27/05/2014 СИЕТО ДОО Скопје о. Илинден КО Кадино 0.0335
80 03/06/2014 Ингмарк Доо Скопје о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
81 03/06/2014 ДН СОЛАР Дооел Скопје о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
82 03/06/2014 АРЕСЕ СОЛУШН Дооел Скопје о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
83 04/06/2014 СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
84 04/06/2014 СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
85 04/06/2014 СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
86 04/06/2014 СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
87 05/06/2014 СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
88 05/06/2014 МВ Солар Дончеви Дооел Демир Капија о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
89 10/06/2014 Филтеко Солар Дооел Скопје о. Демир Капија КО Демир Капија 0.04975
90 13/06/2014 Супермикс Дооел Скопје о. Бутел КО Визбегово 0.0995
91 25/06/2014 Премиум Солар Дооел Скопје о. Сопиште КО Говрлево 0.04968
92 11/07/2014 Електро ЛАБ Доо Скопје о. Илинден КО Илинден 0.045
93 16/07/2014 Енерго Вевчани Дооел с.Вевчани о. Вевчани КО Вевчани 0.04975
94 17/07/2014 Ралев  Солар Дооел Скопје Демир Капија Демир Капија 0.04968
95 17/07/2014 Петров  Солар Дооел Скопје Демир Капија Демир Капија 0.04968
96 22/09/2014 ПЦЦ  Хидро Дооел Скопје Маврово и Ростуша КО Јанче 1.2825
97 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел Струмица Ново Село Смолари-вон 0.04975
98 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
99 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
100 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
101 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
102 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
103 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
104 22/09/2014 ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо Ново Село Смолари-вон 0.04975
105 26/09/2014 ПЦЦ  Хидро Дооел Скопје Ресен КО Брајчино 1.4725
106 06/10/2014 ДТПУ ДЕ-КА ЕНЕРГИЈАДооел Скопје Демир Капија Демир Капија 0.04975
107 13/10/2014 ДТПУ Лазаро солар Дооел Скопје Демир Капија Демир Капија 0.04975
108 27/10/2014 ДТПУ Енерго-СДЛ  Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
109 27/10/2014 ДТПУ Енерго-СДЛ  Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
110 27/10/2014 ДТПУ Енерго-СДЛ  Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
111 27/10/2014 ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
112 27/10/2014 ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
113 27/10/2014 ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија Демир Капија Демир Капија 0.04975
114 04/11/2014 ДТПУ Јако Солар Дооел Скопје Демир Капија Демир Капија 0.04975
115 07/11/2014 ДТПУ ЕЛ ТЕ ХИДРО Дооел Скопје Пробиштип Злетово 0.376
116 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
117 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
118 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
119 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
120 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
121 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
122 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
123 12/11/2014 ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје Дебарца Белчишта 0.04964
124 18/11/2014 АДПЕЕ Електрани на Македонија Скопје Богданци Богданци вон град 36.8
125 21/11/2014 СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово Раброво 0.96236
126 21/11/2014 СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово Раброво 0.9261
127 21/11/2014 Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје Теарце Теарце вон град 2.824
128 28/01/2015 Мал инженеринг ДОО Конче Конче Конче 0.04525
129 27/01/2015 ПЦЦ  Хидро Дооел Скопје Сопиште КО Патишка Река 0.7125
130 28/01/2015 Електро Шарри  ДООЕЛ с.Требош,Желино Желино КО Требош вон градба,  КО Требош 0.999
131 30/01/2015 СОЛАР ПАРК ДОО Битола Битола КО Лисолај 0.99715
132 30/01/2015 Јове Охрид Дооел Охрид Дебарца КО Белчишта 0.04725
133 12/02/2015 БНБ Енерџи Доо Скопје Тетово КО Порој 0.72
134 05/02/2015 Езотерна дооел Струмица Дојран КО Нов Дојран вон градско подрачје 0.2
135 20/02/2015 БНБ Енерџи Доо Скопје Тетово КО Ѓермо 0.96
136 27/02/2015 БНБ Енерџи Доо Скопје Тетово КО Ѓермо 0.96
137 26/02/2015  Дино Динамикс Дооел Скопје Бутел КО Бизбегово 0.044
138 26/03/2015 Албнор Компани Доо Тетово Кичево КО Бачишта – вон г.р. 1.05
139 27/03/2015 Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Битола Битола КО Логоварди 2
140 17/02/2015 Металосолар ДООЕЛ Сопиште Сопиште КО Сопиште 0.04992
141 03/04/2015 БНБ Енерџи Доо Скопје Демир Хисар КО Големо Илино 0.464
142 17/04/2015 ЕлектроЛаб Доо Скопје Демир Хисар КО Железнец 0.2475
143 11/05/2015 Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје Липково КО Липково вон град 2.4
144 12/05/2015  Сонко енерџи Доо с.Колешино Ново Село Ново Село КО Борисово 0.0495
145 09/06/2015 Елте Хидро ДООЕЛ Скопје мала хидро електро централа Новаци 0.996
146 09/06/2015 ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје мала хидро електро централа Крива Паланка 0.54
147 09/06/2015 ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје мала хидро електро централа Крива Паланка 0.99
148 10/07/2015 Нине Солар Дооел Мак.Каменица Сончева Фотонапонска Електро Централа Македонска Каменица 0.1071
149 13/07/2015 Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци мала хидро електро централа Кавадарци 1.4400
150 13/07/2015 Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци мала хидро електро централа Кавадарци 1.9200
151 13/07/2015 Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци мала хидро електро централа Кавадарци 1.9200
152 27/07/2015 Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци мала хидро електро централа Кавадарци 2.8000
153 27/07/2015 Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци мала хидро електро централа Кавадарци 2.8000
154 05/08/2015 ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје мала хидро електро централа Крива Паланка 0.2480
155 05/08/2015 ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје мала хидро електро централа Крива Паланка 0.3200
156 26/08/2015 ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје мала хидро електро централа Крива Паланка 0.1360
157 17/09/2015 БНБ Енерџи Доо Скопје Мала хидро електрана Битола 1.064
158 03/11/2015 Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница Сончева Фотонапонска Електро Централа брвеница 0.1775
159 03/11/2015 Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница Сончева Фотонапонска Електро Централа брвеница 0.1960
160 03/11/2015 Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница Сончева Фотонапонска Електро Централа брвеница 0.1960
161 05/11/2015 ТАН Енерџи  Дооел Скопје Сончева Фотонапонска Електро Централа Бутел 0.0499
162 19/11/2015 МХЕ Јабланица Доо Скопје Мала хидро електрана Струга 3.238
163 25/11/2015    АК-Инвест Дооел Тетово Мала хидро електрана Тетово 1.306
164 29/02/2016    Енергоремонт-МЗТ-Херц Доо Битола Мала хидро електрана Битола 0.8
165 03/03/2016    ИМПГ Доо Скопје Мала хидро електрана Пробиштип 0.567
166 21/06/2016    ТДПЕЕ Пелагонија енерџи Дооел  Битола гасна електроцентрача од други извори Битола 1
167 01/08/2016    МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје Мала хидро електрана Берово 0.172
168 01/08/2016    МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје Мала хидро електрана Берово 0.252
169 29/09/2016 Хидроинвест Доо Скопје Мала хидро електрана Чучер Сандево 0.132
170 06/10/2016 ЕЛТЕ ИНЖИНЕРИНГ Доо Скопје Мала хидро електрана Новаци 1
171 19/10/2016    МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје Мала хидро електрана Пехчево 0.684
172 13/12/2016    ДПЕЕ ВОДАВАТ 6  доо Охрид Мала хидро електрана Кичево 0,765
173 29/12/2016  ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје Мала хидро електрана Кичево 0,99
174 27/12/2016 ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје Мала хидро електрана Пехчево 0.918
175 13/01/2017    ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје Мала хидро електрана Пехчево 0,351
176 01/02/2017 НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Мала хидро електрана Кичево 1.44
177 03/04/2017 Н. ЕНЕРГИ  ДООЕЛ  Кавадарци Мала хидро електрана Демир Капија 0.981
178 03/05/2017 Друштво за производство, трговија и услуги ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје Мала хидро електрана Крива Паланка 0.084
179 06/06/2017 “Енергоремонт-МЗТ-Херц” ДОО Битола Мала хидро електрана Охрид 0.72
180 04/12/2017 ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје Мала хидро електрана Чучер Сандево 0.293
181 07/12/2017 АКВА Електро Маврово ДОО Скопје Мала хидро електрана Маврово и Ростуше 0.124
182 07/12/2017 АКВА Електро Маврово ДОО Скопје Мала хидро електрана Маврово и Ростуше 0.08
183 14/03/2018 ДТПУ МХЕ Тополки ДОО Скопје Мала хидро електрана Чашка 0.792
184 29/03/2018 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ Доо Скопје Мала хидро електрана Кавадарци 2.294
185 31/05/2018 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје Мала хидро електрана Гевгелија 0.99
186 12/03/2019 ДТПУ МХЕ Падалишка  доо Скопје Мала хидро електрана Гостивар 0.48
187 05/08/2019 ДПТУ Бинергија а  доо експорт-импорт Скопје електроцентрала на биомаса Бутел 0.6
188 07/08/2019 ДОИЕЦ Норд енерџи груп Дооел   Тетово Мала хидро електрана Теарце 1.8
189 08/08/2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел   Кавадарци Мала хидро електрана Кавадарци 0.25
190 08/08/2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел   Кавадарци Мала хидро електрана Кавадарци 0.25
191 08/08/2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел   Кавадарци Мала хидро електрана Кавадарци 0.25
192 08/08/2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел   Кавадарци Мала хидро електрана Кавадарци 0.6
193 29/08/2019 ЈП Стрежево Битола Мала хидро електрана Битола 2.4
194 29/08/2019 ЈП Стрежево Битола Мала хидро електрана Битола 0.16
195 29/08/2019 ЈП Стрежево Битола Мала хидро електрана Битола 0.408
196 29/08/2019 ЈП Стрежево Битола Мала хидро електрана Битола 0.472
197 29/08/2019 Весна Mарковска Фотоволтаична Електро Централа Илинден 0.00758
198 24/09/2019 ОКТА – Рафинерија на нафта Акционерско Друштво Скопје Фотоволтаична Електро Централа Струмица 0.09856
199 07/10/2019 ОКТА – Рафинерија на нафта Акционерско Друштво Скопје Фотоволтаична Електро Централа Илинден 0.05376
200 18/10/2019 Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип Фотонапонска Електро Централа Штип 0.266
201 18/10/2019 Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип Фотонапонска Електро Централа Штип 0.00398
202 18/10/2019 Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип Фотонапонска Електро Централа Штип 0.09315
203 21/10/2019 Супер ноува енерџи доо Тетово Мала хидро електрана Тетово 0.306
204 21/10/2019 Супер ноува енерџи доо Тетово Мала хидро електрана Тетово 0.36
205 21/11/2019 ДПТУ ВИЕ Дооел Штип Фотоволтаична Електро Централа Штип 0.1745
206 21/11/2019 ДПТУ МХЕ ТОПОЛКИ Дооел Скопје Мала хидро електрана Чашка 1.9975
207 03/12/2019 Којаконеја ДООЕЛ Скопје Фотоволтаична Електро Централа Бутел 0.09912
208 05/12/2019 Крин КГ  ДОО Прилеп Фотоволтаична Електро Централа Прилеп 0.9998
209 03/12/2019 Фец Шалајко-М Фотоволтаична Електро Централа Гевгелија 0.08506
210 09.01.2020 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје Мала хидро електроцентрала Македонски Брод 0.504
211 09.01.2020 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје Мала хидро електроцентрала Македонски Брод 0.504
212 09.01.2020 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје Мала хидро електроцентрала Македонски Брод 0.99
213 22.01.2020 ДПТУ ФИКО – ПЛАСТ доо Струмица Фотоволтаична Електро Централа Струмица 0.063
214 24.02.2020 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје Мала хидро електроцентрала Македонски Брод 0.693
215 13/03/2020 ДПТУ МХЕ ТОПОЛКИ Дооел Скопје Мала хидро електрана Чашка 2.88
216 07.05.2020 ДППУ Варади Никола и др ДОО Фотоволтаична Електро Централа Карбинци 0.44979
217 02.06.2020 ДПТ Стел Импекс ДООЕЛ Штип Фотоволтаична Електро Централа Штип 0.148885
218 09.06.2020 Занаетчиски моден салон ЕМИЛИ Фотоволтаична Електро Централа Струмица 0.1584
219 12.08.2020 Општина Дебрца Фотоволтаична Електро Централа Дебрца 0.015
220 12.08.2020 ОУ Дебрца Фотоволтаична Електро Централа Дебрца 0.015
221 12.08.2020 ОУ Дебрца Фотоволтаична Електро Централа Дебрца 0.015
222 17.08.2020 КБ ЕНЕРГО СОЛАРИС дооел Скопје Фотоволтаична Електро Централа Радовиш 0.2982
223 10.09.2020 Ламара Инокс Дооел Велес Фотоволтаична Електро Централа Велес 0.0112
224 03.09.2020 Енерго систем ДОО Скопје Фотоволтаична Електро Централа Скопје 0.02
225 09.09.2020 Гран експорт ДОО Скопје Фотоволтаична Електро Централа Скопје 0.0426
226 10.09.2020 Фротирка ДОО Скопје Фотоволтаична Електро Централа Делчево 0.350
227 30.09.2020 Кодинг – Горска  ДООЕЛ Скопје Фотоволтаична Електро Централа Кавадарци 0.61326
228 13.10.2020 Фортуна Груп  ДОО Скопје Фотоволтаична Електро Централа Кисела Вода 0.0196
229 21.10.2020 Специјал-Продукт    ДООЕЛ Скопје Фотоволтаична Електро Централа Ѓорче Петров 0.36182
230 27.10.2020 ДТПУ МХЕ Тополки    ДОО Скопје Мала хидро електроцентрала Чашка 2.16
231 2.11.2020 Окта рафинерија  на нафта АД Скопје Фотоволтаична Електро Централа Карпош 0.10032
232 2.11..2020 Окта рафинерија  на нафта АД Скопје Фотоволтаична Електро Централа Свети Николе 0.1482
233 2.11..2020 Уникат 2017 Доо Охрид Фотоволтаична Електро Централа Охрид 0.1001
234 20.11..2020 ЈП ХС Злетовица Фотоволтаична Електро Централа Пробиштип 0.01596
235 12.11.2020 Виспак – Пела ДОО Скопје Фотоволтаична Електро Централа Илинден 0.02
236 29.04.2020 ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово Фотоволтаична Електро Централа Берово 0.00513
237 29.04.2020 ОСУ Ацо Русковски Берово Фотоволтаична Електро Централа Берово 0.01026
238 29.04.2020 Општина  Берово Фотоволтаична Електро Централа Берово 0.0304
239 23.03.2020 ЈОУДДГ Планински Цвет  Вевчани Фотоволтаична Електро Централа вевчани 0.004
240 23.03.2020 ООУ Страшо Пинџур Вевчани Фотоволтаична Електро Централа вевчани 0.01512
241 23.03.2020 Општина Вевчани Фотоволтаична Електро Централа вевчани 0.01512
242 23.03.2020 СОУ Љупчо Сантов  Кочани Фотоволтаична Електро Централа Кочани 0.01512
243 23.03.2020 Општина  Кочани Фотоволтаична Електро Централа Кочани 0.01512
244 23.03.2020 СОУ Гошо Викентиев  Кочани Фотоволтаична Електро Централа Кочани 0.01512
245 06.04.2020 ООУ Вера Которка  с.Клечовце Куманово Фотоволтаична Електро Централа Куманово 0.01503
246 06.04.2020 ООУ Кирил и Методиј с. Романовце Куманово Фотоволтаична Електро Централа Куманово 0.01503
247 06.04.2020 ООУ Брака Рибар с. Табановце Куманово Фотоволтаична Електро Централа Куманово 0.01503
248 23.03.2020 СОУ Св. Наум Охридски- Македонски Брод Фотоволтаична Електро Централа Македонски Брод 0.01026
249 23.03.2020 ООУ Св. Климент Охридски- Македонски Брод Фотоволтаична Електро Централа Македонски Брод 0.01026
250 23.03.2020 Општина Чешиново – Облешево Фотоволтаична Електро Централа Чешиново Облешево 0.01512
251 23.03.2020 ООУ Страшо Пинџур с.Соколарци О. Чешиново – Облешево Фотоволтаична Електро Централа Чешиново Облешево 0.01512
252 23.03.2020 ООУ Страшо Пинџур с. Спанчево о.Чешиново – Облешево Фотоволтаична Електро Централа Чешиново Облешево 0.01512
253 23.03.2020 ЈП Водовод и канализација македонски Брод Фотоволтаична Електро Централа Македонски Брод 0.02464
254 16.03.2020 ОУ Блаже Конески Ц.О село Скудриње о.Маврово и Ростуше Фотоволтаична Електро Централа Маврово и Ростуше 0.01512
255 16.03.2020 Општина Маврово и Ростуше Фотоволтаична Електро Централа Маврово и Ростуше 0.01512
256 16.03.2020 Општина Маврово и Ростуше Фотоволтаична Електро Централа Маврово и Ростуше 0.01512
257 23.03.2020 Општина Струга Фотоволтаична Електро Централа Струга 0.01026
258 30.11.2020 Меѓународно училиште Нова Фотоволтаична Електро Централа Карпош 0.02508
259 30.11.2020 А.Д. Мода Свети Николе Фотоволтаична Електро Централа Свети Николе 0.1482
260 03.12.2020 РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје Фотоволтаична Електро Централа Демир Капија 0.0504
261 10.12.2020 ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје Фотоволтаична Електро Централа Неготино 1.48
262 27.11.2020 ИНГПЛАСТ ДООЕЛ Охрид Фотоволтаична Електро Централа Охрид 0.0828
263 18.1.2020 Општина Теарце ООУ Кирил Пејчиновиќ Фотоволтаична Електро Централа Теарце 0.01512
264 18.1.2020 Општина Теарце ПООУ Фаик Коница -Одри Фотоволтаична Електро Централа Теарце 0.01512
265 18.1.2020 Општина Теарце Фотоволтаична Електро Централа Теарце 0.01512
266 19.11.2020 ДПТУ Зоко-Харт увоз-извоз дооел Таринци Карбинци Фотоволтаична Електро Централа Карбинци 0.01512

 

 

Институции