РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 185 100 1 3 1 290
вк. инст. моќност MW 27,2 89,54 36,8 6,999 0,6 161,14
план.год произ MWh 42.585 311.596 100.000 58.592,8 4.200,0 516.974,42
28/01/2022

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

 

Институции