РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 196 102 1 3 1 303
вк. инст. моќност MW 30,83 90,62 36,8 6,999 0,6 165,84
план.год произ MWh 47.646 317.151 100.000 58.592,8 4.200,0 527.589,54
16/05/2022

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

Напомена: табелата е во фаза на изработка.

Реден

број

Датум на запишување во регистар Назив Седиште Име или локација на производната постројка матичен број даночен број Општина Катастарска
општина
Катастарска
парцела
Вид на ОИЕ кој се користи за производство на ел.енергија Инсталирана електрична моќност на
постројката во [MW]
Планирано годишно производство на
електрична енергија во [MWh]
Единствен регистерски код од
Регистерот на постројки кои користат
обновливи извори на енергија за
1 07.07.2009 СИЕТО
ДОО
Скопје
Ул.
Коце
Металец 2б
лок.3 Скопје
Сончев парк –
Кадино
4523865 4030992102757 Илинден КО Кадино КП 77/6 сончева
енергија
0,0102 22 ОЕМКСЦ120520090001
2 06.11.2009 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид2
6373712 4030008035203 Охрид КО Рамне КП 699 хидро
енергија
0,32 1405 ОЕМКХЦ011020090001
3 22.03.2010 ДТУ
ДИКОМ
ДООЕЛ
Дабниште
с.Дабниште Мала
хидроелектрана
Дабниште
4335945 4011992106979 Кавадарци КО Дабниш те КП 1447 хидро
енергија
0,032 288 ОЕМКХЦ040320100002
4 23.07.2010 ПЕТРО
М ДОО
Скопје
нас.
Илинден место
в.Трница бб
Скопје
фотоволтаична централа 5548110 4030001423259 Илинден КО Илинден КП 1528/1 сончева
енергија
0,04972 121 ОЕМКСЦ140620100002
5 29.07.2010 ГЕО-ЛИНК
ГРОУП
ДОО
Скопје
Илинден место
в.Трница бб
фотоволтаична централа 616197 4030006611746 Илинден КО Илинден КП 1529/1

КП 1529/3

сончева
енергија
0,04972 112 ОЕМКСЦ150620100003
6 06.04.2010 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид 3
6373712 4030008035203 Охрид КО Велестово КП 43
43/1
45/2
45/3
хидро
енергија
0,24 980 ОЕМКХЦ060420100003
7 12.10.201 МХЕ
Горно
Белички
извори
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Белица1
6373720 4030008035190 Струга КО Вишни КП
143/4
хидро
енергија
0,995 4640 ОЕМКХЦ270720100004
8 12.10.2010 МХЕ
Горно
Белички
извори
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Белица2
6373720 4030008035190 Струга КО Вишни КП
1358/2
план 11
хидро
енергија
0,996 4900 ОЕМКХЦ270720100005
9 15.11.2010 МХЕ
Летнички
извори
ДОО
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Охрид1
6373712 4030008035203 Охрид КО Рамне КП
384/10
/10 /11
хидро
енергија
0,117 471 ОЕМКХЦ210720100006
10 22.02.2011 ДПТУ
МАВИС
ДОО
Штип
Ул.
Гоце
Делчев
бр 36
Штип
фотоволтаична
постројка
МАВИС
4188420 4029990113699 Штип КО Штип1 КП
1374
сончева
енергија
0,25 288 ОЕМКСЦ101220100004
11 04.03.2011 ДПЕЕ
ХИДРО
ЕНЕРГО
ПРОЕКТ ВОДОВОД
Ул.
Климент
Охридски бб Битола
мхе стара
филтерница
4011236 4002009515000 Битола КО Битола КП
5375
хидро
енергија
0,4 2410 ОЕМКХЦ151020100007
12 11.04.2011 ДПТУ
Алфа
Инженеринг
ДООЕЛ
Ѓорче
Петров
фотоволтаична
постројка
Алфа
5490669

 

4023000110714 Радовиш КО Радовиш КП
3790
сончева
енергија
0,0497 80 ОЕМКСЦ250220110005
13 11.05.2011 ДПТ
Интеграл Дооел
Тетово
ул.Љубо
Божиновски
Пиш бб.
Тетово
сончева
електрична
централа
4185072 4028890102801 Гази Баба КО Маџари КП
13/2
сончева
енергија
0,0499 71,8 ОЕМКСЦ210420110006
14 18.05.2011 ДПТУ
Студенчица
Мали
Хидро
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
Мала
хидроелектрана
Другово
6587178 4080010511397 Другово KO Другово КП 742/4 хидро
енергија
0,6 3300 ОЕМКХЦ150420110008
15 17.06.2011 ДЕПТУ
ФОТОН
Дооел
Босилово
Босилово 241 сончева
електрична централа
Фотон1
6568998 4036010500302 Босилово KO Босилово КП
3512
3514
сончева
енергија
0,0115 18 ОЕМКСЦ290420110007
16 22.06.2011 ДПДЕЕ
Мега
Солар
Дооел
Скопје
ул.
Христо
Смирненски 54-1/5
Скопје
сончева
електрична
централа ЦрвенБрег 
6525431 4080009506169 Новаци КО Гермијан КП
710 711
712
сончева
енергија
0,9967 1310 ОЕМКСЦ270520110008
17 30.12.2011 ДП
ТЕКОМА Доо
Штип
ул. Гоце
Делчев
бб.
Тетово
сончева
електрична
централа
5593972 4028890102801 Штип КО Долани КП
816/2
сончева
енергија
0,777 869 REMKPV02011072500009
18 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Крива Река 2
с.Костур
6320210 Крива Паланка КО Костур КП
1359/5
1513/11
хидро
енергија
0,584 2635 REMKSH02011121000009
19 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Кранска
Река
с.Арват 
6320210 Ресен КО Арвати КП
871/3
хидро
енергија
0,584 2346 REMKSH02012011300010
20 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Кркљанска Река
с.Кркља
6320210 Крива Паланка КО Кркља КП
1947/2
5388/2
хидро
енергија
0,384 1636 REMKSH02011120600011
21 14.02.2012 МАЛИ
ХИДРО
ЕЛЕКТРАНИ
Доо
Ул.
Мајаковски 3/М2 Скопје
МХЕ
Брбушница
с.Лаки
6320210 Виница КО Лаки КП
693/6
хидро
енергија
0,576 2801 REMKSH02011071600012
22 14.02.2012 ФЕРО
ИНВЕСТ
Доо
Велес
Ул.
Раштански пат бб
Велес
МХЕ
Слатино
5778093 Дебарца КО Слатино КП
1101/10
хидро
енергија
0,56 2143 REMKSH02011120100013
23 29.06.2012 Гео
Солар
Доо
Делчев
бул.
Македонија бб
Делчево
6732941 Делчево КО с.Град КП
4039/2
4039/5
сончева
енергија
0,04992 80 REMKPV02012061300010
24 24.09.2012 ЕВР 92
Дооел Кочани
ул.
Крижевска бб Кочани
6696180 Кочани KO Кочани КП
16724/
87
сончева
енергија
0,04977 60 REMKPV02012073000011
25 29.10.2012 ЕНСОЛ
Дооел
Скопје
ул.
Софиска бр 16.
о.Карпош
Скопје
6660100 Дебарца КО Белчишта КП
1513
сончева
енергија
0,299 395 REMKPV02012091300012
26 01.11.2012 Солармак
Доо
Скопје
ул.
Роберт Кох
о.Карпош
Скопје
Караџинец 1 6594514 Чучер Сандево КО Мирковци КП
1513
сончева
енергија
0,049 61 REMKPV02012091300013
27 01.11.2012 Геосолар
Доо
Делчево
Бул.
Македонија бб
о.Делчево
Геосолар 2 6732941 Делчево КО С.Град КП
4039/2
4039/5
сончева
енергија
0,05472 85 REMKPV02012081500014
28 01.11.2012 Геосолар
Доо
Делчево
Бул.
Македонија бб
о.Делчево
Геосолар 3 6732941 Делчево КО С.Град КП
4039/2
4039/6
сончева
енергија
0,05472 85 REMKPV02012081500015
29 15.11.2012 Торпедо
Солар ГТ
Доо
Битола
ул.Стив
Наумов
бр.124
Битола
ТорпедоСолар
ГТ
6797121 Битола КО Егри КП
575/2
сончева
енергија
0,9936 1400 REMKPV02012110500016
30 20.11.2012 Челзи Доо Скопје ул.Скупи бр.67  Скопје Челзи 1 67498887 Пехчево КО Пехчево КП
1552
сончева
енергија
0 0499 59 REMKPV02012102200017
31 20.11.2012 Челзи Доо
Скопје
ул.Скупи бр.67
Скопје
Челзи 2 67498887 Пехчево КО Пехчево КП
1546
сончева
енергија
0,0499 59 REMKPV02012102200018
32 11.01.2013 Мали
Хидро
Електрани
Доо
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
Брајчино 1 6320210 Ресен КО Брајчино КП
191/4
3519/10
хидро
енергија
0,704 5386 REMKSH02012122600014
33 23.01.2013 Леарница за
алуминиум и
цинк
ул Димитар
Влахов
бр.6
Солар
инвест 1
6126871 Ресен КО Ресен КП
6211/0
сончева
енергија
0,0417 56 REMKPV02012121800019
34 30.01.2013 ЕМК дооел
Мали хидро електрани
ул Пајак 2а,
Скопје
МХЕ 75
Љубанска река
6311792 Бутел КО Љубанци КП
4981/3
хидро
енергија
0,22 1104 REMKSH02012121200015
35 11.02.2013 Солартек дооел
Скопје
ул.Мито
Хаџивасилев
Јасмин30/2-3
Скопје
Лагово 6709133 Прилеп КО Старо Лагово КП
148/8,
151/4
сончева
енергија
0,99912 1412 REMKPV02013010200020
36 13.02.2013 Енерго
Вевчани
дооел
Вевчани
6335
Вевчани
Енерго
Вевчани
6761410 Вевчани КО Вевчани со
Горна Белица
КП
4639
сончева
енергија
0,4 504 REMKPV02013013000021
37 27.02.2013 Христов
електро
дооел
увоз-извоз
Никола
Парапунов 3/2-1 Скопје
о.Карпош
Христ солар 6604200 Илинден КО Бунарзик КП
260/2
сончева
енергија
0,0494 84 REMKPV02013011700022
38 13.03.2013 АБСОЛАР
доо увоз-извоз
Битола
ул.Населено
место без
уличен
систем
АБ
Солар1
6498841 Демир Хисар КО Суводол КП
1024/1
сончева
енергија
0,43957 615 REMKPV02013020500023
39 13.03.2013 АБ СОЛАР
доо увоз-извоз
Битола
ул.Населено
место без
уличен
систем
АБ
Солар2
6498841 Демир Хисар КО Суводол КП
1024/2
сончева
енергија
0,705 1018 REMKPV02013020500024
40 03.04.2013 Хидроенерџи
гроуп Доо
експортимпорт
ул.Романија бб 41/
Скопје
МХЕЦ
реф. Бр. 393 Песочанска река
6550118 Дебарца КО Годивје/ КО
Песочани
КП
312/
КП 18/2
хидро
енергија
0,99 2786 REMKSH02013013100017
41 01.04.2013 Мали
Хидро
Електрани
Доо
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
МХЕ
Каменичка река
6320210 Мaкeдонска
Kаменица
КО Саса КП 1807,6905/2,
6905/7
хидро
енергија
1,2 5386 REMKSH02013021300016
42 24.04.2013 ХидроЕкo
Инженеринг
Дооел
ул.Панко
Брашнаров бр.4
Скопје
МХЕ
Зелен Град
реф.бр.
34
5711606 Пробиштип КО Јамиште КП 1221/3 хидро
енергија
0,13 500 REMKSH02013041600018
43 13.05.2013 ФОТОС
ОЛАРИС МИТ
Доо
Скопје
ул.Мраморец бр.14а
Скопје
6530966 Св. Николе КО Св. Николе КП 6294 сончева
енергија
0,04968 79 REMKPV02013043000025
44 17.05.2013 Хидро Екo
Инженеринг
Дооел
ул.Панко
Брашнаров бр.4
Скопје
5711606 Чешиново

Облешево

КО Соколарци КП 6363/5 сончева
енергија
0,04992 77,4 REMKPV02013051400026
45 17.05.2013 Хидро Екo
Инженеринг
Дооел
ул.Мајаковски
3/М2
Скопје
МХЕ
Селечка
река
6320210 Струга КО Селци
Буринец
КП 590/3, 692/4, 336/3 хидро
енергија
1,72 7055 REMKSH02013042300019
46 29.05.2013 Свемек
дооел
Скопје
ул Перо Наков
134
Скопје
Фотоволтаична
електро
централа
Свемек
5174104 Гази Баба КО Маџари КП
1125/1
сончева
енергија
0,29925 366 REMKPV02013052800027
47 05.06.2013 ЕМК
дооел Мали
хидроел
ектрани
ул
Пајак2а,
Скопје
МХЕ 138
Брестјанска
река
6311792 Липково хидро
енергија
0,666 2159 REMKSH02013042500020
48 14.06.2013 ДДС
СОЛАР
Доо
Скопје
бул 12
Македонска
бригада, 86
Скопје
МХЕ
РАТЕВО
6135714 Берово КО Берово КП
10086
хидро
енергија
0,4 2258 REMKSH02013052200021
49 14.06.2013 Елпром
трејд
Доо Кочани
ул. Бел
Камен 49
Кочани
Соколарци ел
пром трејд
6528830 Чшиново Облешево с.Соколарци КО Соколарци КП
6363/3
сончева
енергија
0,0492 77,6 REMKPV02013060800028
50 16.07.2013 Езотерна дооел
Струмица
Ванчо
Прке
бр.18
Струмица
МХЕ
Мини
Турија
6566413 Василево КО Доброшинци КП
2/1
хидро
енергија
0,16 1000 REMKSH02013062700022
51 31.07.2013 ТоталСолар
Дооел
Скопје
ул.
Лазар Поп
Трајков бр.41 -2/2
6785433 о.Валандово КО Раброво КП
643/27
сончева
енергија
0,0499 80 REMKPV02013062700029
52 31.07.2013 ТопСолар
Дооел
Скопје
ул. Иван
Козаров
бр.59/20
6785310 о.Валандово КО Раброво КП
643/27
сончева
енергија
0,0499 80 REMKPV02013062700030
53 30.08.2013 ПЦЦ
Хидро
Дооел
Скопје
ул.
Коста Шахов
12/2
Скопје
МХЕ
„Градечка (реф.бр350)
6281370 о. Виница КО Градец КП
60/3
хидро
енергија
0,92 4.168 REMKSH02013082400023
54 05.09.2013 СОЛАРС
АНС КМ
Дооел
Скопје
Бул.Јане
Сандански 76/2
Скопје
фотона
понска
централа
Соларсанс КМ 1
6600174 о. Кочани КО Долни Подлог КП
280/1
сончева
енергија
0,04968 63 REMKPV02013072900031
55 05.09.2013 СОЛАРС
АНС КМ
Дооел
Скопје
Бул.Јане
Сандански 76/2
Скопје
фотона
понска
централа
Соларсанс КМ 2
6600174 о. Кочани КО Долни Подлог КП
280/1
сончева
енергија
0,04968 63 REMKPV02013072900032
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Институции