ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавни Набавки на Агенција за енергетика

Процедура за Јавни набавки

Склучени договори :

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/contracts/0

Реализирани договори:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/realized-contract

Годишни планови:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/annual-plans

 

Институции