ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавни Набавки на Агенција за енергетика

Детали за годишен план:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/6a04290b-9b8d-423d-8247-aa230090efb9/1

Институции