UDHËZIMET

  1. Udhëzimi për zbatimin e masave për efikasitetin energjetik dhe kursimin e energjisë gjatë përcaktimit të karakteristikave të mallrave dhe shërbimeve që janë lëndë e prokurimeve publike, dhe zbatimin e kritereve në lidhje me efikasitetin energjetik dhe kursimin e energjisë gjatë zgjedhjes së ofertuesit më të volitshëm.
    Shkarko
  2. Udhëzimi për efikasitetin energjetik, prodhimin dhe shfrytëzimin e energjisë nga burimet e rinovueshme në bujqësi.
    Shkarko
  3. Udhëzues për menaxhimin e suksesshëm me shërbimet publike
    Shkarko

Институции