REGJISTRAT

Regjistri i elektrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE-ja:

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 336 105 1 5 1 448
вк. инст. моќност MW 102,53 93,79 36,8 8,9974 0,6 242,72
план.год произ MWh 112.138 327.801 100.000 76.112,8 4.200,0 620.251,57
07.09.2023

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Regjistri i prodhuesve të autorizuar të energjisë elektrike nga BRE-ja

Институции