REGJISTRAT

Regjistri i elektrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE-ja:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 270 105 1 3 1 380
вк. инст. моќност MW 176,13 93,79 36,8 6,999 0,6 76,23 93,79 36,8 6,999 0,6 214,42
план.год произ MWh 464.271 327.801 100.000 58.592,8 4.200,0 954.864,49
13.03.2023

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Regjistri i prodhuesve të autorizuar të energjisë elektrike nga BRE-ja

Институции