ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија своите функции ги остварува како организационо – правна целина. Внатрешната организираност на Агенцијата поблиску се утврдува со општи акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата.

Органи на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија


Управен одбор на Агенцијата

Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој се состои од пет члена. Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата, имајќи ја во предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите заедници.

Директор на Агенцијата

Со работата на Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата ја претставува и застапува Агенцијата, ја организира работата, ги извршува одлуките на Управниот одбор, се ангажира за законито работење, изготвува програма за работа и финансиски план, и врши други работи утврдени со Законот и Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

Директор на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија

Дарио Николовски , дипломиран правник
email: dario.nikolovski@ea.gov.mk

Одделение за правно-административни прашања:

Раководител на одделение

Владимир Сарач, дипл.економист CV
email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

Советник за правно нормативни прашања

Наташа Стефаноска, магистер по правни науки
email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

Советник за управување со човечки ресурси

Сања Чамевска, дипл. правник
email: sanja.camevska@ea.gov.mk 

Советник по правни-административни прашања

Хулја Имери, магистер по правни науки
email: hulja.imeri@ea.gov.mk

Одделение за енергетика:

Советник за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

Панче Атанасовски, дипломиран инженер по електроника
email: panche.atanasovski@ea.gov.mk

Советник за енергетска политика

Станислава Николоска, дипл.политиколог
email: stanislava.kitanovska@ea.gov.mk

Помлад соработник за акциони програми и планови за енергетска ефикасност

Дарко Ангелков, дипл.маш.инж
email:  darko.angelkov@ea.gov.mk

Помлад соработник за координација на проекти

Ирена Кешељ-Вртова, магистер по дрвноиндустриски науки.
email:  irena.keselj@ea.gov.mk

Помлад соработник за енергетска контрола и енергетски карактеристики на згради

Ордан Каески, дипл.економист
email: ordan.kaeski@ea.gov.mk

Помлад референт за подготовка и обработка на документи

Влатко Ѓорѓиоски, Електротехничар-енергетичар
email: vlatko.gjorgjioski@ea.gov.mk

 

ОРГАНОГРАМ

 

Управен одбор на Агенција за енергетика на Република Македонија

  • Г-дин Блерим Укали- Претседател на Управен одбор на Агенција за енергетика на Република Македонија
  • Г-ѓа Александра Спасевска- член
  • Г-дин Горан Мојаноски- член
  • Г-дин Роберт Диковски- член
  • Г-ѓа Александра Јањевска Гиновска-член

 

Институции